જે વ્યક્તિ બીજાના ચહેરા પર ખુશી લાવવાની ક્ષમતા રાખે છે, ઈશ્વર એના જીવનમાં ક્યારેય ખુશી ઓછી થવા દેતો નથી !!.✍

Read my book "સપનું હતું શિક્ષણ બનવાનું..." on MatruBharti App.
http://matrubharti.com/book/19858892/