... દિલની સમક્ષ મારે નથી તારી કંઇ જરૂર, દર્પણ નથી હવે એ હવે તારું ચિત્ર છે...