શબ્દોના પ્રેમમાં પડવાનો પ્રયાસ કરું છું.....

खुद में मुझको भर दो ना,
साँसों में शामिल कर दो ना ।।

वादे, यादें कुछ नही चाहिए मुझे,
बाहों में अपनी भर दो ना ।।

मिलना,बिछड़ना दो लोगो के किस्से,
खुद में मिलाके एक कर दो ना ।।

लकीरें तो है इस दुनिया की कल्पना,
रूह में मुझ को लिख दो ना ।।
हिना...

Read More