'હું એકલો છું, બિમાર છું, કોઈની મદદ વીનાનો છું, મારે કોઇ પૂત્રપરિવાર નથી.એવી નિરાશના વિચાર સિંહને કદી થતા નથી

Read More

भले ही मूझमें लाखों बुराइयां होंगी लेकिन मेंने आज तक अपने फायदे के लिए कभी किसी को धोखा नहीं दिया.

जिनके इरादे नेक होते हैं उनके दोस्त अनेक होते हैं।

हाँ Single हूँ
कयोंकि दिल जीते हैं मैंने जिस्म नहीं

जिंदगी मैं किसी भी RELATIONSHIP मे रोना नहीं चाहिए, कयोंकि जिसके लिए आपको रोना पड़े वो आपके आंसू के लायक नहीं और जो लायक होगा वो आपको रोने नहीं देगा ।

Read More