//ધમૉ રક્ષતિ રક્ષિત//

silence is the best solution of all problem

epost thumb

jay Rajputana

epost thumb

-Bhati Anandrajsinh

-Bhati

ઝઘડા ની કાક મજાજ અલગ છે. પેલા તેની સાથે ઝઘડો પછી મનાવાની મજાજ અલગ છે.
#ઝઘડો