//ધમૉ રક્ષતિ રક્ષિત//

-Bhati Anandrajsinh

-Bhati

ઝઘડા ની કાક મજાજ અલગ છે. પેલા તેની સાથે ઝઘડો પછી મનાવાની મજાજ અલગ છે.
#ઝઘડો

#ભૂત .લોકો ભુત કરતાં કોરોના વાઈરસથી બિક લાગે છે.👹😷

तरस रहा हूँ आवाज सुनने को तेरी तु कोल कर wrong number भी बोल दे.

ना कोई मुलाकात ना कोई बात फिर भी एक नखरे वाली लड़की दिल पे कब्जा करके बैठी हैं