#વિશ્વ

સુખી છે તેનો સંસાર,
જેનુ વિશ્વ છે પરીવાર.

#મૂલ્ય

Salut to all frontline and healthcare providers 🙏