મને વાંચવાનો અને લખવાનો શોખ છે.જે પણ ઇચ્છા આવે તે લખી નાખું છું , હું એ નથી જોતો કે કેટલા લોકો વાંચશે , કેટલા લોકો સ્ટાર આપશે. મારો શોખ છે એટલે લખી નાખું છું. મને નવા ફેન્ડ બનાવવાનો શોખ છે. મારો વોટસએપ નંબર 9586163927 તેમાં મારી સાથે જોડાઇ શકો છો.

#ધરતીનું
ધરતી અને આકાશની વાત કરવા બેઠા છીએ ,
તો તારો અને મારા પ્રેમની વાત કયાંથી ભુલાય.

#આતુર
હું તો આતુર હતો ,
તને પામવા માટે.

#હિંમત
બધા કહે છે હિંમત રાખજે ,
પણ હિંમત લાવવી કયાંથી ?

#હિંમત
પ્રેમનો એકરાર કરવા માટે હિંમત જોઇએ,
હિંમત હશે તો જ એકરાર કરી શકશો.

#નુકસાન
નુકસાન ની વાત જ કયાં આવે ,
જયારે બધું તારા માટે જ હોય.

#અવરોધ
અવરોધ તો આવતા જ રહેશે ,
અવરોધ દુર કરીને સફળતા મેળવીને જંપીશું.

#અવરોધ
પ્રેમ માં ધણા બધા અવરોધ આવશે ,
પણ એ અવરોધને દૂર કરી આગળ વધશું.

#સંતુલન
અમે તો પ્રેમ માં સંતુલન રાખતા હતા ,
પણ તમને કયાં એ મંજુર હતું ?

પ્રેમ એટલે કે તારા ગાલો ના ખાડા મા ડુબી જતા મારા ચોર્યાસી લાખવહાણો નો કાફલો….

#આસમાની
પ્રેમ અને લાગણીઓ વ્યકત ના કરવી પડે,
તે તો આસમાની આંખો માં સ્પષ્ટ નજરે આવે.