आप ओर आप कि यादे हमे लिखने को मजबूर कर देती है

ઉર્મી ઓની આગમાં પ્રિતના સળંગી ગયાં બાગ.મ,
રહી ગયાં તો ખાલી તારા મારા સંભારણા ના દાગ.
સ્નેહની સિતારના એક એક કરી છુટી ગયા રાગ,
દિલ કહે ક્યાં સુધી આમ ને કરતો રહીશ ભાગ ભાગ.

નર

Read More

સુકી ધરતીના પેટાળમાં હેતાળ હૈયાં છે,
બેઠાં કિનારે એ રેતાળ ના એણે ‌વમળ ક્યાં જોયા‌ છે.

નર

ઘેરાયેલા વાદળોમાં વેરાયા‌ છે વરસાદ,
મોરલાઓ કરે મિઠો મિઠો ટહુકાનો સાદ.

આજે તો તમને પણ આવી હશે જુની યાદ,
કરતા ઝરમર ઝરમરમાં નહાવા માટે વિવાદ.

ખેંચાઈ જતાં હૈયા ને થંભતા નોતા પાદ,
વહેતી નદીના કિનારે , ઊભતા તળાવ પાળ.

ભીની માટીની‌ મહેંક લાવતો શીત પવન,
કહે નર જોઈ રહેતા કેટલું વરસે ગગન.

નારાણજી જાડેજા (ગઢશીશા)
નર
મુન્દ્રા

Read More

*પહેલે મી જા ભજીયા*

છંઢા છ છણ્યા ને ચે ભજીયા ભનાયા?
ડુંગરી બટાકાં ને ભૅરા મેરચા સમારયા ?

તેલ સિંગતેલ ને બેસન કૅતરો પુસાયા?
સોડા મસાલા ને મિઠો ત નાય ભુલ્યા?

પૉસલ બાયણને ચૉલ,ચૉલ કિ પૅટાયા?
પેયો ગેસજો બટલો ગેસ કો ન ધુખાયા?

ભેરી ખપધી ચટણી લસણ નાય ફોલયા?
ખટી આમરી ને ખજુર કે નાય ઉકારયા?

ચડાઈ કણાઈ ને ચે તેલ નાય તપાયા?
હથ સે છુટો છુટો લોટ તેલ મેં ફગાયા?

નર ચે ખણો હાણે થારી ને વાટકી
આ મેડી જે ઘર મેં કા ભજીયા કા? ખારાઈયા.
😄😀
નારાણજી જાડેજા (ગઢશીશા)
નર
મુન્દ્રા

Read More

નવું વરે વેને આલા નેમરો
ઉગે આલા સુખજો સુરજ,
ધન ધાન જા ભર્યા વે ભંડાર
ખેતર મેં બરુકા ઉગે બેજ.

ભા ભાડંરુ હેત ભેરી ને રે
અભ પણ વરસે હેત ભરી,
વન મેં ખેલકમે વે પશુ પંખીડા
છેલ્લી વેને નયુ ને ઓગને તરાયુ

આવી કચ્છીએ જી આષાઢી બીજ
અકાશમે ચધર ને સાંજી ખેવે વીજ,
શુકનિયાળ વેને વરે સજો આંજો
એળી નર જી ઈશ્વર કે અરધાસ.


નારાણજી જાડેજા ( ગઢશીશા)
નર
મુન્દ્રા

Read More

વાદળો રિસાયા

જોને રીસાઈ ને વાદળો ચાલ્યા,
એ એને મનાવા કોણ હાલ્યા. ?

પવન સાથે વાદળો જતાં રહ્યાં,
ધરતીથી સાને તમે કેમ ખિજાયા.?

વૃક્ષો વિરહમાં પાંદડા ખેરવયા,
મોરલયીના ટહુકો ના સંભળાયા.

તુમરા ને દેડકાં સાદ કરી થાકી ગયાં,
ટીટોડી ના બચ્ચાં પણ હવે ઉડી ગયાં.

જોને રીસાઈ ને વાદળો ચાલ્યા,
એ એને મનાવા કોણ હાલ્યા. ?

તારા વિયોગે નદીને તળાવ સુકાયા,
તાતને આંખે હવે અંધારા આવ્યા.

કહે નર તું કહે તને કેમ મનાવું,
તારા આવવાના એંધાણ કેમ બતાવું.?

જોને રીસાઈ ને વાદળો ચાલ્યા,
એ એને મનાવા કોણ હાલ્યા. ?


નારાણજી જાડેજા (ગઢશીશા)
નર
મુન્દ્રા

Read More

आसमान में चमकती है बिजली और रोशन हुई धरती ये।
खुशबू मिट्टी की आई और महक गया ये सुखा मन।
नर

ये बतादो कहि तुम वही तो नहीं।
जिसके आने से सुबह होती है।
बागों में फूल खिलते है।
जिसको लोग *सुप्रभात* कहते हैं।
नर

Read More

મોત નું ભચી ન સગને ગમે એટલી કરે ગૅન ઑથ,
જીવ જાણે ન કડે અચી ઓભી‌ રે જમ જી કોઠ.

ઉત્તર કે સામું મોં કરે હેકડો દિવો બારી દિંધા,
સગાંવાલા અંચી મોં નેરે તકડ કઢે વેનેજી કેધાં.

લાય કપડાં વેજારે વડો વડો, ઉઢાડે ખફણ દિંધા ,
ખણી અર્થી ને સુમારે કડબ તે સિધરી બધે દિંધા.

ભા ભેણ વડે સડ રુંધા ને માં પે કેધા વેઠા વિલાપ,
ગામ વારા પુછધા વેઠા અના કેતરા લગધા કલાક.

ઘરજે અગણ વેસા ને શેરી તે વેસા બૈયો દિંધા ,
વથાણ મેં ત્રેયો વેસા ને ચોથો સમસાણ મેં દિંધા.

વેછાણ છેલો કાઠી ને કડબ જો તોકે દિંધા,
અંગુઠે તે અગ્નિ દઈ વાટ તોજી કાયાજી રાખજી નેરધા.

ભલો ભૂછો વો એડીયુ મેડાવે મેં ગાલીયુ પણ કેંઘા
અચી ઘરે પાછા છઢો વેજી ને ખારી માની ખેંધા.

સધરી મેં ફોટો મડાય ખાસો, ધુબ બતી પણ કેંધા,
કોર થૈયો એડી ગાલ અચી ને મડે પુછતાં વેંધા.

ડો બારો ડી વેઈ મડે અગણ મેં નવી ગાલિયું કેંધા,
બારમે અચી ચૉધા ડારે મેં ખાસો ભનાય ને ખેજા.

નર ચે જીવ આય ત્યાં સુધી હરિ સમરે ગેનજા,
નકા અઈ નેરયો તા એડા હાલ મેડીજા થીંધા.

નારાણજી જાડેજા ( ગઢશીશા)
નર
મુન્દ્રા

Read More

તપાયણુ વે ઍતરો તપાય ગૅન,
વસણું પોધો આખર તું નેરે ગૅન.

ભલે વા ફેરાયે કે વડર ફેરાયે ,
મનખ તોકે જ તા ન્યારીયે.

ભલે છન્ઢા કરીયે કે વમસે વસે,
મી મેં બાળ તોય ત્યાંનું ન ખેસે.

ધ્રો તડે થીન્થો જડે વઇયે નયુ
છેલ્લે ખાડા, ખાબોચિયા ને તરાયુ.

નર નેરે વેઠો અભ સામું કેતરો,
વસી ને નીલા કર સીમ ને ખેતરુ.

નર

નારાણજી જાડેજા (ગઢશીશા)
નર
મુન્દ્રા

Read More