બધાં ને ભલે ફેમસ થવું હોય.... પણ આપણે તો ફેવરિટ થવું છે....

_ હમકો મન કી શક્તિ દેના
_ દૂસરો કી જય સે પહલે ખુદકો જય કરે_?

epost thumb

કાનજી તારી માં કહેશે પણ અમે ""કાનુડો કેસુ

epost thumb