સત્ય એટલે કેવું સત્ય કે જે તમે સાંભળવા માંગો છો એ કે જે ખરેખર સત્ય છે એ......