સમય તું ગમે તેટલો હેરાન કરી લે મને, પણ યાદ રાખજે એક દિવસ હું તને પણ ‌બદલીશ જરુર !!

Feeling Maldhari's

epost thumb

જીવન માં કોઈ પણ નીણઁય એવો ના લેશો કે
આપણા થી કોઈ બીજા ને તકલીફ પડે...રાધે રાધે