લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે. _jaydip khachriya

તુ ખાલી હાથ પકડ મારો
સાથ આપવાની જીમ્મેદારી મારી

તુ ખાલી સામે આવ મારી
તમે હસાવવાની જીમ્મેદારી મારી

તુ ખાલી સારું સારું જમવાનું બનાવ
તેને ખાવાની જીમ્મેદારી મારી

તુ ખાલી ડિમાન્ડ કર ( T & C apply )
એને પૂરી કરવાની જીમ્મેદારી મારી

Read More

સત્ય માત્ર શબ્દો માં જ નહી,
આચરણ માં પણ હોવું જોઈએ

Happy Morning
#cp

simple living
&
no thinking

The secret of a healthy lifestyle

-jd

#Azadi

બસ હવે તો આ માસ્કથી આઝાદી મળે તો સારું
લોકો ના હસતા ચહેરા જોવા હવે તો મળતા નથી.

મેળવેલું
માણતા
શીખીયે
એ જ સુખ

મોટા થયા પછી
અમુક વાતો પરિવારને કહી નથી શકાતી,
ત્યારે જે બ્રહ્માષ્ટ્ર કામ આવે તેનું નામ

મિત્ર....

બસ મને તો એટલી જ ખબર પડે કે
દોસ્ત એટલે...
સ્વયં પછીનો સૌથી પહેલો સ્વજન....

बेवजह है तभी तो प्यार है।
वजह होती तो व्यापार होता ।।

_ अज्ञात

પ્રેમ દર્શન નો વિષય છે
પ્રદર્શન નો નહી .....

-અજ્ઞાત

રસ્તા નાના અને સફર લાંબો છે,
તારા વગર તો આ રસ્તા પણ નકામો છે.