હું ખોવાયો તારી યાદ માં

દયા દરેક ની પાસે હોય સે પરંતુ કોક કોક ઉપર વરસાદ થાય સે
#દયા

કર્મ બીજું કઈ નથી આપડા શરીર નું જે કાર્ય કરે છે તે સે
#કર્મ

અફાટ આવે અોચીતો .અને ભેરુ પર પડે ભી
તે દિવસ કહેવું ના પડે તું શિકાર કરે ને ભાઈ સિંહ
#સંકટ