સરનામું તો આજે પણ મારું, એનું હ્યદય જ છે,, jay,,,

પગપાળા નીકાળી પડજે,,
કેડી ની બંને બાજુ ભીનાં કાજળ ની નિશાની હશે...!!!
Dillseee,,,,,

Read More

ઊભા હતાં અમે,,
તારાં ઓઝલ થવાં સુધી,, jay,,,

તેં જોયું જ નહીં પાછળ ફરી ને,,
'ને અમે ત્યાં જ આંખો ઉતારી દીધી...!!!