કાંઈક નવું લખવું એ તો હવે આદત બની ચુકી છે, જો ના લખુ તો લાગે કે જાણે જિંદગી જ ખૂટી છે. follow me on insta... gohilbapu_narendrasinh

મારી કલમે... ✍️

મારી કલમે... ✍️

મારી કલમે... ✍️

મારી કલમે..,✍️

મારી કલમે... ✍️

મારી કલમે... ✍️

મારી કલમે... ✍️

મારી કલમે... ✍️

મારી કલમે...,✍️

Dil thi