મારા માતૃભૂમિના દોસ્તોને સમર્પણ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🌹🌹🌹🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

વગર પગની લાગણી ને ઠેસ મારનાર પણ પોતીકા હોય બાકી પરાયા ને શું ।।।

Any Relationship Impression In Life 🙏🏼🙏🏼🌹🌹🙏🏼🙏🏼

Relationship Is Very Important in life .......