આજે તને જોઈ દપૅણ પણ ભાન ભૂલ્યો છે...(કવિરાજ)......

"બંધ ડાયરી"અનોખી પ્રેમ કહાની By✍️ #કvરાj

epost thumb

👍Like And Share

epost thumb

Motivation Speach

epost thumb

એક યુવાનના હ્ર્દયની સંવેદના..."પડછાયો"
- #કvરાj

epost thumb

"કૃષ્ણ આવે છે"
#કvરાJ ✍️
પ્રસ્તુત
👍Like And Share

epost thumb

કૃષ્ણ આવે છે.
promo
https://youtu.be/ezC87ZLMVlg
👍Like And Share

કVરાJ

#Roam
Sometimes You have to roam Alone
in the STREETS of Life in order to
discover the new in You .

#Roam
Only in sleep, we meet daily in our dream home to roam around in the beautiful garden, when sleep is heavenly awesome.

-