મને એકાંત બહુ ગમે છે. એના જેવી કોઈ મજા નથી એના જોવો કોઈ મિત્ર નથી એના જેવો કોઈ સંબંધી નથી

No Bites Available

No Bites Available