ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

😍❣️

ફોન સામે જોઇને જરાક સ્માઈલ શું આપો,
કે તરત જ મમ્મીનો શક શરુ થઇ જાય છે !!
😂😂😂😂😂😂

❛તેથી ઠેરવ્યો મેં ખુદ ને જ ગુનેહગાર,
દિલ માન્યું જ નહીં એ મતલબી હતાં!❜

બનાવતો ફરે છે એ પારકાઓને પોતાના,
જે પોતાનાઓને ક્યારેય પોતાના બનાવી ના શક્યો !!

વ્યક્ત કર્યા વિનાની લાગણી,
હૃદય સાથે કરેલો ગુનો છે !!

માત્ર પ્રેમને જ બદનામ કરી નાખ્યો છે લોકોએ,
બાકી બેવફાઈ તો સાત ફેરા પછી પણ બહુ થાય છે !!
#માત્ર

કળિયુગની કમાલ તો જુઓ સાહેબ,
બેટા કરતા ડેટાનું મહત્વ વધારે છે
અને લોકો કરતા લોગોનું મહત્વ !!

લાગણીનો પણ એક સમય હતો,
જયારે સ્ટેશન મુકવા જતાય આંખો ભીની થઇ જતી
અને હવે સ્મશાનમાં પણ આંખો કોરી હોય છે !!

તેં સીવેલા સંબંધોને આજે પણ પહેરું છું વટથી,

દિલ દઈને લીધેલા ટાંકા એમ નથી કૈં તૂટતા ઝટથી..!!
#દિલ

આખા દી નો થાક આમ ઉતરી જાય છે
જ્યારે સાંભળું છું તારું
એ માસુમ સ્મિત સાથે કહેવુ ...

" ખબર છે આજે શું થયું !? "