નમસ્તે મિત્રો, મૂળ મોરબી (સૌરાષ્ટ્ર)નો આમ તો હું એન્જીન્યર છું પણ સાથે સાથે લખવા તથા વાંચવાનો શોખ પણ છે !!! હંમેશા વહેતા પ્રવાહમાં વહી જવામાં માનનારા મુજને એકદિવસ લાગ્યું કે પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં જવું જોઈએ અને પછી......

  • (15)
  • 495
  • (31)
  • 541
  • (31)
  • 528
  • (25)
  • 558
  • (40)
  • 833
  • (51)
  • 954
  • (48)
  • 988
  • (81)
  • 1.4k
  • (42)
  • 1.6k
  • (100)
  • 2.1k