જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૭

Gujarati   |   14m 59s   |   625 Views

રાજકોટ ખાતે યોજાયેલ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેરમાં જય વસાવડાની સ્પીચ

×
×
જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૭