ભટકેલો માણસ છું , ભટકતા ભટકતા માતૃભારતી એપમાં આવી ગયો.લખવાનું ચાલુ કર્યુ.તેમાં વાંચકોનો સાથ મળી ગયો એટલે કલમ ચાલવા લાગી. કલમનો સાથ અને વાંચક નો સાથ પછી જોઇએ બીજું.બિન્દાસ્ત માણસ.

  • (29)
  • 448
  • (44)
  • 628
  • (46)
  • 774
  • (43)
  • 948
  • (17)
  • 596
  • (13)
  • 368
  • 466
  • 616
  • (11)
  • 602
  • (13)
  • 836