ભટકેલો માણસ છું , ભટકતા ભટકતા માતૃભારતી એપમાં આવી ગયો.લખવાનું ચાલુ કર્યુ.તેમાં વાંચકોનો સાથ મળી ગયો એટલે કલમ ચાલવા લાગી. કલમનો સાથ અને વાંચક નો સાથ પછી જોઇએ બીજું.બિન્દાસ્ત માણસ.

  • (33)
  • 2.6k
  • (12)
  • 686
  • (28)
  • 2.3k
  • (32)
  • 2.5k
  • (40)
  • 1.2k
  • (35)
  • 958
  • (28)
  • 952
  • (46)
  • 1.2k
  • (42)
  • 1.1k
  • (33)
  • 1.1k