લેખન એ શબ્દોનો ખેલ છે,અમે આ ખેલના માહિર ખેલાડી તો નથી પરંતુ જેવા-તેવા ખેલાડી પણ નથી જ વ્હાલા....

  • 750
  • 798
  • 702
  • (12)
  • 688
  • (37)
  • 1.3k
  • 808
  • (14)
  • 852
  • (29)
  • 1.3k
  • (29)
  • 1.3k
  • (29)
  • 1.8k