લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

  • (20)
  • 792
  • 555
  • 509
  • 585
  • (27)
  • 786
  • (27)
  • 961
  • (27)
  • 1.8k
  • 831
  • (16)
  • 868
  • (28)
  • 2.2k