લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

  • (7)
  • 73
  • (13)
  • 176
  • (26)
  • 213
  • (16)
  • 224
  • (26)
  • 270
  • (30)
  • 428