લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

  • (24)
  • 508
  • (25)
  • 885
  • (7)
  • 299
  • (15)
  • 367
  • (26)
  • 385
  • (16)
  • 376
  • (26)
  • 508
  • (31)
  • 587