• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • ચારણી સાહિત્ય લોક વારસાની નેવાધાર પ્રસ્તુતિ

 • ભરત વિંઝુડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • ચૈતાલી જોગી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા - એક સર્જનની સર્જક યાત્રા

 • કિરણસિંહ ચૌહાણ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • પ્રશાંત સોમાણી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ડૉ. પરેશ સોલંકી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ચંદ્રેશ મકવાણા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી