" લાગણીઓ સરી પડી કાગળ પર ને કાગળ રડી પડ્યો..! " #વિનય__ વિ - વિશ્વને ઓળખનારા એ, ન - નહીં કેવળ પોતાના ખાતર, ય - યથાથૅ છે જીવન એથી એમનું.

હસાવી એ લેજો રડાવી એ લેજો
નહીં તો શૂળી પર ચડાવી એ લેજો

જરૂર તો નથી રોજ મંદિર જવાની
છબી ઈશ દિલે મઢાવી એ લેજો

જીતી ના શકાયું જે નફરતના માર્ગે
બની પ્રેમ પ્યાલો વસાવી એ લેજો

કહીં દો પવનને બીક ના બતાવે
નહીં હોય હિંમત બુઝાવી એ લેજો

ભલે હોય સામે અવિરત પ્રવાહો
લડીને જીવનને સજાવી એ લેજો

~વિનય પટેલ

Read More

યુવાની આજ મેં રસ્તા ઉપર કરમાતી જોઈ છે
ગરીબીને સગી આંખે અહીં ભટકાતી જોઈ છે

હજારો ભીડ જોઈ છે કાના તારા મંદિરીયે
છતાં ગાયોને તારી મેં ભૂખે રઝળતી જોઈ છે

ને એતો માની બેઠા છે કે જીંદગી તો ઝેર છે
ક્યાંક થોડામાં પણ જીંદગી મહેકતી જોઈ છે

અસર આ પ્રેમની મારા નથી રહી જ એટલે
જુવાનીને ભરી યુવાનીમા કરમાતી જોઈ છે

પડે તકલીફ તોયે ઓ 'વિનય' જીવી તમે લેજો
છતાયે જીંદગી ઘણીયે મૂરજાતી જોઈ છે

#વિનય પટેલ

Read More