' તે કઇ રીતે વિચારી લિધુ ..કે..જીદંગી ગુજારી લઉ..તારા વગર..અરે પાગલ ..તારા..નામ વગર તો ..મારા ફોનનુ..લોક..પણ નથી ખુલતુ .mr .patel