એટલું સહેલું પણ નથી પોતાના માટે જીવવું, પોતાનાઓને પણ ખટકવા લગો છો જ્યારે પોતાની માટે જીવો છો....
#સહેલું