શ્રી જયશ્રી પટેલ ભરૂચ નિવાસી .અભ્યાસ એમ.એ.કવિતા તેમજ નાની ટૂંકી વાર્તા લખવી ને વાંચવી ગમે.

  • 390
  • 546
  • 568
  • 652
  • 1k
  • 678
  • 740
  • (19)
  • 1k
  • 668
  • (14)
  • 1.1k