વ્યક્તિની કલમ ત્યારે જ બોલે, જ્યારે તેને સાંભળનાર કોઈ ના જડે..!! ️

  • 178
  • (18)
  • 560
  • 284
  • 270
  • (12)
  • 630
  • (14)
  • 602
  • 404
  • (13)
  • 812
  • 476
  • (17)
  • 720