જીવન એક વ્યથા, શબ્દોનું રુપ જો આપો તો બની જાય એક કથા !!