જીવન એક વ્યથા, શબ્દોનું રુપ જો આપો તો બની જાય એક કથા !!

ઉલમાંથી ચુલમાં !😢😢

# Freedom

તમારા જીવનને સ્વર્ગ કે નર્ક બનાવવાની પણ સંપૂર્ણ છુટ છે તમને !

આપશો તો પામશો.
🙏