હું ગૃહિણી છું,રેકી હીલર છું,લખવાનો શોખ છે,થોડા મનમાં આવતા વિચારોને લખાણમાં ઢાળું છું.........

  • (13)
  • 294
  • (13)
  • 374
  • (14)
  • 402
  • (13)
  • 334
  • (11)
  • 348
  • (13)
  • 414
  • 348
  • 404
  • (27)
  • 498
  • (15)
  • 508