વ્યવસાયે હું એક વિડિયોગ્રાફર છું. પણ મારા દ્વારા લખાયેલી જ્ઞાન વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ અને સામાજિક રચનાઓ આપને જરૂર પસંદ આવશે. એક વિડિયોગ્રાફર ને લેખક બનવા માટે આપના પ્રેમ અને સહકાર ની અપેક્ષા છે.

  • 375
  • (14)
  • 318
  • 196
  • (17)
  • 251
  • 404