શબ્દ થી શું ઓળખાણ આપવી, શબ્દ ને જ ઓળખાણ બનાવવી.......એક વાચક, એન્જિનિયર, એજ્યુકેટર.....