મને બાળપણથી વાંચનનો બહોળો શોખ રહ્યો છે.એ શોખ મારામાં મારા પપ્પાએ મને નવા - નવા પુસ્તકો આપીને કેળવ્યો હતો. ત્યારબાદ 14 વર્ષની વયે પ્રથમ સ્વ-લેખનનો પ્રયાસ કર્યો પછી તો કોલેજમાં પણ હું ઘણું લખતી રહી અને પ્રોત્સાહન પણ ઘણું મળતું રહ્યું. અભ્યાસ અને વ્યવસાય વિસ્તર્યા એમ વાંચન ને લેખન વધુ વિસ્તર્યા.આજના દોડધામ વાળા જીવનમાં વ્યક્તિનો જીવન સંઘર્ષ અને માનસિક શ્રમ મને હકારાત્મક, જીવનલક્ષી અને જીવનની રોજિંદી ઘટમાળનું લખાણ પ્રેરે છે . જેને રજૂ કરવાની તક માતૃભારતી દ્વારા સાંપડી છે.

  • (13)
  • 704
  • 358
  • (13)
  • 622
  • 610
  • 516
  • 522
  • 292
  • 544
  • 482