ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (11)
  • 208
  • (20)
  • 334
  • (19)
  • 234
  • (24)
  • 285
  • (21)
  • 321
  • (56)
  • 834
  • (23)
  • 486
  • (27)
  • 464
  • (29)
  • 379
  • (25)
  • 392