ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (4)
  • 35
  • (33)
  • 275
  • (37)
  • 393
  • (85)
  • 631
  • (31)
  • 285
  • (58)
  • 475
  • (51)
  • 425
  • (12)
  • 98
  • (22)
  • 209
  • (24)
  • 197