જ્યારે જ્યારે ખોલી છે ડાયરી, ત્યારે ત્યારે એ કંઈક બોલી છે,શબ્દોથી જ એને જિંદગી તોલી છે. -A.D HIRPARA

    • (49)
    • 724
    • (47)
    • 966