હું એક વિધાર્થીની છુ. વાંચન કરું છું અને લખતા શીખું છુ. આશા છે આપને મારી રચના પસંદ પડશે. આપને રચનામાં જ્યાં પણ જરૂરી લાગે તે બાબત અંગે મારુ ધ્યાન દોરી શકો છો.

  • 1.2k
  • 1.2k
  • 872
  • 1.3k
  • 1.2k
  • 894
  • (11)
  • 1.2k
  • 994
  • (11)
  • 1.2k
  • (12)
  • 1.1k