વસમી પણો ના વિસામાનો ઇજાદાર છું મિત્રોની આફુત મા ધારદાર પડકાર છુ વેદનાની ક્ષણો મા હું બહારદાર છું દોસ્તી ના બજારનો હું ખબરદાર છું અફવા ઓ ની ભંગારનુ કબૄસત્તાન છું યારોની મુશીબતોનો ખરીદનાર છું તોફાનના તોરણો ને પૂજનાર છું હકિકતોની કે દિયતને વફાદાર છું દોસ્તી ને દાવે સાવ દેવાદાર છું સાથીઓ માટે કુબાનીનો ભંડારછું યારીની કમાલ કસબદાર છું મૈત્રીની મહેફીલમાં માલેતુંજાર છું ધારો તો દોલતે શૂન્ય દાર છું માનૉ તો મહોબ્બતે માલદાર છું pragnesh Solanki

    No Novels Available

    No Novels Available