જે તમારું મૌન સાંભરી શકતા નથી તે ક્યારેય તમારા શબ્દો સાંભરી શકતા નથી.....

*किसीने खुब सही कहा है ...*
*खुशीयॉ आये जिंदगी मै तो*
*चख लेना मिठाई समझ कर..*
*जब गम आये तो वो भी*
*कभी खा लेना दवाई समझ कर*

Read More

😊

😊