• જીથરો ભાભો । નાટક । કાનજી ભુટા બારોટ લોકવાર્તા

 • ગનુભાઈ ની ચા

 • पार्क (मानव कौल)

 • जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्याई नई

 • बेब्स इन द वुड

 • ओपन लेटर

 • એક સ્થાયી મુસાફર

 • કલ્પના મૃત્યુ

 • પ્રતીક્ષા Unlimited

 • એકપાત્રીય પ્રસ્તુતિ

 • ટોટલ ફિલ્મી

 • ઓપન લેટર્સ

 • एकपात्रीय प्रस्तुति