જે વ્યક્તિ બીજાના ચહેરા પર ખુશી લાવવાની ક્ષમતા રાખે છે, ઈશ્વર એના જીવનમાં ક્યારેય ખુશી ઓછી થવા દેતો નથી !!.✍

  • (21)
  • 769
  • (21)
  • 870
  • (23)
  • 651