જે વ્યક્તિ બીજાના ચહેરા પર ખુશી લાવવાની ક્ષમતા રાખે છે, ઈશ્વર એના જીવનમાં ક્યારેય ખુશી ઓછી થવા દેતો નથી !!.✍

    No Novels Available

    No Novels Available