જાઝુ તો નહી લખુ,તમને ઓછુ ફાવશે નહી

R. I. P ભારત ના શહીદ જવાનો માટે.....

epost thumb

આજ નહી તો કાલ તમે આ દેશ ને યાદ કરશો જ....???

epost thumb

આ નાની બાળકી નુ ટેલેન્ટ જુઓ...

epost thumb

पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है वो.
बस
अपने बच्चो का हाथ छोड से डरता है.