જ્યારે તમે હસો તો કેટલા સુંદર લાગશો તે વિચારો થી તો જીવન રંગીન બની જાય ખુશ રેહવુ એ જીવન નું એક લક્ષણ છે પોતે ખુશ રહી બીજા ને ખુશ કરવા નું છે મારું કામ એટલે જ તો હેપ્પી છે મારું નામ

  • (12)
  • 352
  • (34)
  • 627
  • (11)
  • 202
  • 199
  • 234
  • 319
  • 280
  • 1.7k
  • 201
  • 251