જ્યાં બધા તિરસ્કારનો સ્વિકાર છે, ઍ સરનામુ મકવાણા તુષાર છે..

    • (18)
    • 1k