બસ વાચતા રહેવુ

‘૯૧૬૬ અપ: ગુજરાતના રમખાણોનું અધૂરું સત્ય’ - 7

આવા જૂજ લોકોને હોય છે જે વાસ્તવિકતા સ્વીકારી અને નિર્ણય લેછે.
ખૂબ સરસ બુક છે.
https://www.matrubharti.com/book/19857132/

Read More

‘૯૧૬૬ અપ: ગુજરાતના રમખાણોનું અધૂરું સત્ય’ - 6

દરગાહ અને મસ્જીદ માં રહેલ લોકોને બચાવનાર કર્મનિષ્ઠ અધિકારીને સલામ
https://www.matrubharti.com/book/15597330/

Read More

પ્રી પ્લાન મર્ડર

આભાર કવિરાજ
https://www.matrubharti.com/book/9371505/

‘૯૧૬૬ અપ: ગુજરાતના રમખાણોનું અધૂરું સત્ય’ - 1

આવો લેખન અને ખૂબ સરસ અને અદભુત વાંચન આપ જેવા પત્રકરોજ સમાજને આપી સકે સરસ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન
https://www.matrubharti.com/book/12711/

Read More