ખોવાયેલા જ રહો તમારી પોતાની દુનિયામાં કારણ કે બીજાની દુનિયામાં સ્થાન લેવું અઘરું છે... the._mansi_.23 just 18... सफर पर हूँ मेरे ख्वाब को चाहने जो लगी हूँ... ¤¤¤vive cada momento¤¤¤

  • 280
  • 237
  • 376
  • (11)
  • 591
  • (15)
  • 808
  • (12)
  • 454
  • (15)
  • 694
  • (13)
  • 1.4k
  • (20)
  • 4.1k
  • (15)
  • 627