જય લંકેશ

વ્યથિત થઈ જવાય એ
લોકોને જોઈને,

જે વડીલોના ગયા પછી
*ધૂપ* કરતા હોય છે..
અને હયાત હોય ત્યારે
*ચૂપ* કરતા હોય છે..!!
જય લંકેશ

Read More