"મારો પરિચય સહુને થોડા જ શબ્દોમાં આપું છું, હું સ્વયંને ફક્ત સ્વયં સાથે જ માપું છું !! ~ સચીનમ ~

"चाहें भले ही विनाशक विषाणु कोरोनाने सारे जहाँ में अपने खौफ़ का अंधेरा फ़ैला दिया,
मगर आज भारत के हर शख़्सने एक दिप जलाकर संसार में सुकून का उजाला फ़ैला दिया !!
#सचीनम

Read More