દરિયાની લેહરો ની જેમ તું મને મળી છે, ફેકુ છું તને દરિયામાં ને કિનારે તું મળી જાય છે.

  • (6)
  • 143
  • (3)
  • 95
  • (10)
  • 138